Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Smarter Diagnostics sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-417), przy ul. Towarowej 20B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000826635, NIP: 9512497221, REGON: 385477710.

 

Kontakt w sprawie przetwarzanych danych osobowych

W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: privacy@smarterdiagnostics.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się m.in. w następujących celach:

 • wykonywania obowiązków wynikających z przedmiotu korespondencji elektronicznej, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w szczególności kierowania nowych ofert i propozycji współpracy, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora np. ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • realizacji świadczonych przez nas usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a dane osobowe wrażliwe przetwarzamy w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora,
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, przez okres ważności tych celów albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu,
 • przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Administratorowi,
 • przez okres realizacji danej umowy oraz do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń z zawartej umowy w zakresie danych osobowych przekazanych nam w celu świadczenia przez nas usług,
 • przez okres 48h liczonych od momentu przekazania danych osobowych wrażliwych powierzonych nam w celu realizacji usługi demonstracyjnej wersji oprogramowania dostępnej poprzez stronę Internetową https://demo.smarterdiagnostics.com/.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być o:

 • pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów Administratora,
 • podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odrębnie zawartych z Administratorem umów i wyłącznie zgodnie z poleceniami i zakresem wskazanym przez Administratora,
 • podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Podane przez Panią/Pana dane osobowe co do zasady nie są udostępniane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z umowy cywilnoprawnej, w tym sytuacji, gdy prawidłowa realizacja umowy cywilnoprawnej będzie wymagała udziału podwykonawców lub współpracowników Administratora posiadających siedziby poza obszarem EOG, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wymogi prawne, tj. gdy Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w każdym momencie,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
  o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem w sposób opisany powyżej.

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W określonych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

Wersja dokumentu: Wydanie 2 / 21 czerwca 2023